En godt kamuflert smittespreder!

Den 12. mars besluttet ledelsen ved Vest Helse & Trening AS å avvikle all virksomhet (bortsett fra legesenterets drift).

Denne teksten ble forfattet fredag 13. mars. 

14. mars har vi tre medarbeidere i karantene som følge av Coronamistanke. En av disse har fått innvilget test. 

Medarbeiderne med symptomer på sykdom har etablert dette etter at vi besluttet å stenge virksomheten. 

*Etter at denne teksten ble publisert kom kommuneoverlegen med en uttalelse (se under)

Forfattet av Jan Kristian D. Huus

Daglig leder og fysioterapeut ved Vest Helse & Trening. 

Bærum kommune er en av kommunene i landet med flest påviste tilfeller av Coronavirus. Sammenlignet med innbyggertallet har kommunen dobbelt så mange sykdomstilfeller som nabokommunen Asker. I Bærum arbeider det omkring 90 fysioterapeuter med kommunal avtale, i tillegg til flere tiltalls helprivate fysioterapeuter. Samtidig som fastlegenes virksomhet detaljstyres står kommunens private fysioterapeuter i denne krisesituasjonen nærmest fritt til å praktisere uten kommunale eller statlige retningslinjer. 

 

Antall bekreftede smittede øker stadig og vi står overfor en eksponentiell vekst. I Bærum befinner det seg  nå flere asymptomatiske individer med coronavirus. I tillegg viser nyere publikasjoner at smitte etter all sannsynlighet kan finne sted før symptom på sykdom bryter ut. Koronaviruset kan via hoste, nys og muligens via vanlig pust forurense fysioterapikontoret og venteværelset. Viruset kan trolig overleve i flere døgn og kan virvles opp i luften igjen. 

En helsearbeider som i løpet av arbeidsdagen konsulterer 10 - 15 pasienter vil med andre ord være ekstra eksponert for smitte. Videre gjør dette fysioterapeuten til sykdommens optimale husvert med tanke på videre overføring av viruset. Mekanismen bak denne smitten optimaliseres ganske enkelt med hjelp av de nasjonale råd og retningslinjer befolkningen etter beste evne skal forsøke å etterleve:

  • Unngå nærkontakt

  • Ikke samle flere mennesker på samme sted

  • Forsøk å isolere deg i størst mulig grad

Vi oppfordres til mer eller mindre isolasjon, vi skal ikke håndhilse, vi skal opprettholde en viss avstand til andre mennesker og unngå forsamlinger. Voksne over 65 år bør ikke fungere som barnevakter, men heller utvise ekstra varsomhet. På de fysikalske instituttene får du med andre ord i pose og sekk. Flere individer i samme ventesone, redusert eller ingen isolering og garantert nærkontakt. I tillegg vet vi at den voksne befolkningen er overrepresentert hos fysioterapeuter med kommunal avtale.

 

Som helsepersonell er vi mer utsatt enn andre for smitte. Dette er godt dokumentert - noe som gjør oss til potente smittespredere. De nasjonale tiltakene som nå er iverksatt har ene og alene som formål å redusere kontakten mellom mennesker - dette for å beskytte de svakeste i tillegg til å avlaste helsevesenet. Flere fysikalske institutter opprettholder nå normal drift, med Norsk Fysioterapiforbunds velsignelse. Primæransvaret for smittevern i Norge er lagt til kommunehelsetjenesten. Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom kan kommunen vedta å stenge eller begrense virksomheter, herunder også fysikalske institutter. Kommunalsjefen og kommuneoverlegen har blitt varslet av fastlegenes hovedtillitsvalgte her i kommunen, som er svært bekymret for denne praksisen. Denne bekymringsmeldingen har enda ikke ført frem. Fysioterapeutenes virksomhet drives fremdeles uten krav og nødvendig kvalitetssikring hva angår smittevern og prioriteringer. 

 

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at Helsedirektoratet har gjort det klart at helsepersonell ikke må utsettes unødig risiko. Nåværende praksis virker mot denne hensikt. 

Helsepersonell skal utvise forsvarlighet og prioritere utifra folkehelsens beste, og fysioterapeuter har ingen samfunnskritisk helsefunksjon. Under de nåværende omstendighetene vil en fysioterapeut fremdeles kunne redusere plager og bedre pasientens funksjonsevne - men samtidig være en godt kamuflert smittespreder uten tilsyn. 

 

Ingen er tjent med dette. #taansvar

_______________________________________________

*15. mars kl 07:30

Da har kommuneoverlegen fattet vedtak om ikke å pålegge stengte dører for private helsefagarbeidere (kiropraktorer og fysioterapeuter). Kommuneoverlegen viser til NFF, som har arbeidet hardt for å forhindre stenging av virksomheter. Videre skriver han at det er den enkelte virksomhet(!) som har ansvar for å ta vurdering og avgjørelser selv. 

 

Kommuneoverlegen anbefaler at fysioterapi som ikke er helt nødvendig bør utsettes for å forhindre smittespredning. Dette følges opp med at noen vil trenge oppfølging, og at disse må vurderes mht behov for et tilbud i eget hjem. Da følger den enkelte fysioterapeut ordinære smittevernrutiner.

 

Min kommentar: 

Vi står midt oppe i en nasjonal og lokal krise, hvor fokus på smittespredning er hele befolkningens oppgave. Fysioterpeutene er splittet i synet på videre drift, og kommuneoverlegen legger ansvaret over på den enkelte helsefagarbeider og virksomhet. 

Det eneste kommuneoverlegen presenterer er en en anbefaling om at vi bør utsette behandlinger som ikke er helt nødvendige, og at oppfølging da gjerne skal skje i pasientens hjem. 

JK Huus

Kontakt

Vest helse og trening AS

Baker Østbysv 26

1351 Rud 

Tlf. 67 150 150

post@vesthelse.no

Org.nr 994 267 183

Ønsker du å komme i kontakt med legesenteret, vennligst klikk her eller ring 67 18 02 70.

Åpningstider

Mandag 06:30 - 22:00

Tirsdag 0630: 22:00

Onsdag 06:30 - 22:00

Torsdag 0630 : 22:00

Fredag 06:30 - 20:00

Lørdag 08:00 - 18:00

Søndag 08:00 - 18:00

Resepsjonen er betjent mandag til torsdag fra kl 06:30 - 18:00. Fredager fra kl 08:00 -16:00.