top of page

Kiropraktikk; da, nå og hos oss.


Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesiell kompetanse innen muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan man komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager.


Kiropraktorer kan:

- utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege

- henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

- sykemelde pasienter i opptil 12 uker


Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Denne betales direkte til kiropraktorene som selv fastsetter størrelsen på honorarene for sine tjenester. Stønaden dekker normalt en begrenset andel av de totale kostnadene, og pasienten betaler resten av honoraret som egenandel.

Kiropraktikk er ikke en lovpålagt kommunal helsetjeneste og behandlingen omfattes derfor ikke av noen av frikortordningene.


HISTORISK

Kiropraktorer er tradisjonelt mest kjent for behandling med leddlyd. Denne behandlingsformen har vært benyttet i mange kulturer gjennom flere tusen år. På slutten av 1800-tallet ble den «gjenoppdaget» i USA og fikk navnet kiropraktikk, som er avledet fra gresk, og betyr «å gjøre med hendene». Med bakgrunn i datidens kunnskap og vitenskapsteorier etablerte de kiropraktiske pionerer teorier som skulle forklare metoden. Disse var hovedsakelig basert på at feil i nervesystemet forårsaket sykdom som kunne kureres med leddbehandling. Denne forenklede oppfatningen er for lengst utdatert.


NÅTID

I dag vet man mye mer om nervesystemets uendelige komplekse funksjoner og mange av de forhold som kan spille inn og påvirke smerte og sykdom i muskel-skjelettsystemet og andre organer. Det kommer dessuten stadig nye resultater fra forskningen som gir grunnlag for ytterligere bedret forståelse. Dette har kiropraktikken tatt til seg, og dagens kiropraktorer tilpasser ny kunnskap i sitt daglige virke.


"I dag vet man mye mer om nervesystemets uendelige komplekse funksjoner og mange av de forhold som kan spille inn og påvirke smerte og sykdom i muskel-skjelettsystemet og andre organer."

Leddbehandling er fortsatt et sentralt «verktøy» for kiropraktorene og er nå godt forankret i kunnskap om nervesystemets innvirkning på muskulatur og bevegelse. Denne behandlingsteknikken suppleres imidlertid med mange andre tiltak som må tilpasses pasientenes individuelle behov og forutsetninger. Grundig undersøkelse og diagnostikk ligger alltid til grunn før behandling iverksettes. Informasjon, behandling av bløtvev, tilpasset trening og aktivitet og veiledning i forhold til daglige aktiviteter er blant tiltakene som kiropraktoren behersker og benytter overfor hver eneste pasient.


Kiropraktorene diagnostiserer og behandler plager knyttet til hele ryggsøylen og bekken, men også tilstøtende områder som skulder, albue, håndledd, hofte, kne og fot. Typiske symptomer kan være stivhet, smerter i form av brenning/sviing og utstråling, samt kraftløshet og ustøhet. Hodepine og lett svimmelhet kan også være tilstander kiropraktorene kan påvirke og behandle.


Kiropraktorene ved Vest Helse & Trening er godt kjent med og følger aktivt med på forskning innen muskelskjeletthelse. Ny kunnskap omfavnes og bidrar til endringer og forbedringer i vårt daglige virke.


Alle behandlere, uansett profesjon, må erkjenne sine begrensninger og sette pasientens beste i fokus. Ved Vest Helse & Trening arbeider mange profesjoner side ved side med samme målsetting, og man bruker hverandre aktivt til å diskutere problemstillinger og behandlingstiltak. Når det er hensiktsmessig, henvises pasienten til en annen behandler med spesiell kompetanse, dersom det vurderes å være best for hurtig og god helsehjelp.


Forfattet av Kiropraktor Arndt Grønstvedt

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page